Prodigal Son (Do You Know Your Father?)

Notes from our short meditation on the well-known gospel text we read at our Thursday Church in Henderson.

Luke 15:11-32

v. 11-13
How is that possible?
Adam and Eve … them or us, we are all the same.

v. 14-16
Is that a picture of our life? We cannot eat our fill.

v. 17-19
Conversion: I do not deserve.

v. 20
Father runs – symbol of Christ: God enters the world to meet us.

v. 21-24
Confession. A gift and gifts of new life are given.

v. 25-30
What is his problem?
The ‘good’ brother, symbol of any attempt, religious or non-religious, to earn favours. He tries, because/but he does not know the father. He is bitter, because he feels he is always left behind.
Note how he refers to his brother as ‘your son’.

v. 31-32
Both ‘good’ and ‘prodigal’ ones need to know the father to become children and siblings to each other.

Slovak

Márnotratný syn (Poznáš svojho otca?)

Poznámky z krátkej meditácie nad známym textom z evanjelia, ktorú sme robili na našom štvrtkovom stretnutí v Henderson.

Lukáš 15:11-32

v. 11-13
Ako je to možné?
Adam a Eva … oni alebo my, všetci sme si podobní.

v. 14-16
Je to ilustrácia náśho života? Nedokážeme sa nasýtiť.

v. 17-19
Obrátenie: Nemám zásluhy.

v. 20
Otec beží oproti – symbol Krista: Boh vstupuje do sveta, aby nás stretol.

v. 21-24
Vyznanie. Dar a dary nového života.

v. 25-30
Aký má problém?
“Dobrý” brat, symbol každého pokusu, náboženského aj nenáboženského, zaslúžiť si priazeň, slávu. Snaží sa, pretože/ale nepozná otca. Prežíva horkosť, lebo má pocit, že nedokáže naplniť očakávanie.
Pozn:_Brata nazýva “tvoj syn”.

v. 31-32
Aj “dobrí”, aj “stratení” potrebujú spoznať otca, aby sa stali deťmi a súrodencami.