Bali Trip 2019

We returned recently from our short trip to Bali, Indonesia, where we were looking for warm climate both above and below the sea surface. We found both. We stayed in the village of Amed, did some reef diving on our house reef and wreck diving on famous USAT Liberty in the nearby Tulamben. Plus a bit of sightseeing when it was windy and we could not dive.

Thanks a lot to the kind and friendly employees of Sunshine Bungalows, namely to our friend (host, driver, negotiator, …) Nengah. Also to the crew of Bali Luxury Divers who rented to us what we needed.

Slovak

Nedávno sme sa vrátili z krátkeho výletu na Bali, kam sme šli s nádejou, že nájdeme teplý vzduch a teplé more. Našli sme aj jedno aj druhé. Bývali sme v dedinke Amed, potápali sa na útese pred hotelom, aj na známom vraku lode Liberty v blízkom Tulambene. Navyše sme navštívili aj zopár pamiatok, keď fúkal silný vietor a nedalo sa potápať.

Chceme vyjadriť poďakovanie milým a ochotným zamestnancom hotela Sunshine Bungalows a predovšetkým nášmu kamarátovi (hostiteľovi, šoférovi, vyjednávačovi, …) Nengah-ovi. Takisto veľká vďaka personálu Bali Luxury Divers, ktorý nám ochotne požičal, čo sme k potápaniu potrebovali.

Shingle beach in front of our hotel … it does not look that attractive, but there is a coral garden there hidden under the sea surface. Štrková pláž pred naším hotelom … nevyzerá veľmi vábne, ale pod hladinou sa skrýva koralová záhrada.

View of one of the palaces we visited … a maze of artificial lakes, bridges, shelters and greenery. Pohľad na jeden z palácov, ktorý sme navštívili … je to bludisko umelých jazierok, mostov, altánkov a zelene.

Ivana walking on the water surface … on a footpath through the pool between the rows of stone statues. Ivana kráča po vode … po chdníku cez umelé jazierko pomedzi rady kamenných sôch.

Decorations to celebrate the 74th anniversary of Indonesia’s independence. Výzdoba k oslavám sedemdesiateho štvrtého výročia indonézskej nezávislosti.

Flowers in front of our room’s door. Nádherné kvety pred dverami do našej izby.

Before a dive to USAT LIberty in Tulamben. Stones on the beach were big, waves strong, knees bruised. Pred ponorom na vrak USAT Liberty. Kamene na pláži boli veľké a vlny silné, skončili sme s poudieranými kolenami (teda Ivana, ja nie).

Ivana is trying hard to show me what the Balinese massage is. Ivana mi vysvetľuje, ako sa robí pravá balijská masáž.

A wall of bamboo sticks. Stena z bambusových tyčí.

Colourful sponges, wire coral and black feather star on the wreck of USAT Liberty. Farebné hubky, koraly v tvare špirálovitého drôtu a čierna ľaliovka na vraku USAT Liberty.

Ivana enjoying siesta in front of our hotel room. Ivana si užíva oddych pred hotelovou izbou.

Pink-white gorgonia sea fan glowing in back light. Ružovobiela gorgónia žiariaca v protisvetle.

Tourists visiting a temple early in the morning. Turisti na návšteve hinduistického chrámu.

Traditional fishing boats with narrow hulls and side bamboo floats on the shore. Typické miestne rybárske lode s úzkym trupom a bambusovými vahadlami po bokoch.

Large barrel sponge on sandy bottom. Morská huba, ktorá vyzerá ako starý sud, rastie na plochom dne.

Our hotel beach right after a sunrise. Naša hotelová pláž krátko po východe slnka.

The usual (and iconic) photograph. There is no water on the place to create the reflection, a small mirror is used instead. Populárna fotografia z Bali. Pri bráne nie je žiadna voda, na vytvorenie odrazu sa používa malé zrkadielko, priložené k objektívu.

Sunset in Amed. Západ slnka v Amede.

Vertical rock covered with colourful invertebrates attracting clouds of small reef fish. Skalná stena pokrytá farebnými hubkami a koralmi je magnetom pre malé útesové ryby.

The wreck of USAT Liberty is full of life … corals and sponges growing on the wreck create a habitat for thousands of reef fish. Vrak USAT Liberty je plný života … koraly a hubky rastúce na konštrukcii poskytujú domov tisícom rýb.

Ivana diving the wreck of USAT Liberty. Ivana sa potápa na vraku USAT LIberty.

One of the statues next to a pool in one of the water palaces we visited. Jedna z kamenných sôch pri vstupe k bazénom, kde sme si aj zaplávali.

A picture with our friend Nengah in frond of a volcano before sunrise. Spoločná fotka s naším kamarátom Nengah-om so sopkou v pozadí.

Decorations for the celebrations of the 74th anniversary of independence. Výzdoba k oslavám sedemdesiateho štvrtého výročia nezávislosti.

Colourful gorgonia sea fans growing from overhangs on a rock right in front of our hotel. We called the rock the ‘rock of life’ because of the great fish life on and around it. Nádherne farebné gorgónie rastúce v previsoch na podmorskom skalisku priamo pred naším hotelom. Nazvali sme ho “živá skala” pre množstvo rybičiek okolo nej.

Rice fields in the morning fog. The picture looks cold, but it was actually very pleasant and refreshing to wade them in the morning. Ryžové polia sa prebúdzajú z hmlistého rána. Na obrázku to vyzerá tak, akoby bolo chladno. V skutočnosti to bolo veľmi osviežujúce brodiť sa plytkou vodou a trávou plnou rosy.

A roof detail … dry branches on bamboo frame. Detail strešnej konštrukcie … suché vetvy a listy na bambusovom ráme.

One of the water palaces … not many buildings, but a lot of pools and areas of greenery. Jeden z vodných palácov … len zopár budov, ale zato množstvo zelene a umelých jazierok.

Colourful fish face current under a piece of wreckage. Ryby zápasia s prúdom na vraku USAT Liberty.

View of a bay and the chain of volcanoes from Jameluk Viewpoint. Pohľad na zátoku a šnúru sopiek z výhľadu Jameluk.

Daniel swimming above flat sandy bottom behind sea fans. Daniel pláva nad pieskovým dnom poza vejáre gorgónií.

Ivana approaching pink sea fan. Ivana sa približuje k ružovým vejárom.

Ivana filming on the wreck of USAT Liberty. Ivana filmuje na vraku USAT LIberty.

Orange sea fan with thousands of tiny silver fish and Ivana swimming around the rock wall. Oranžová gorgónia obklopená tisíckami malinkých strieborných rybyčiek. V pozadí Ivana pláva okolo skaliska.

Quite an unusual (for Bali) metal gate. Dosť nezvyčajná (na balijské pomery) železná brána.

Our first morning in Amed … we are waiting for sunrise. Prvé ráno v Amede … čakáme na východ slnka.

Coral reef in front of our hotel. Koralový útes pred naším hotelom.

These decorations are everywhere …the locals are getting ready for a big holiday. Ozdoby ako táto visia takmer všade … Bali sa pripravuje na veľký sviatok.

Ivana walking from our room to the beach in front of the hotel … or to the hotel pool? Who knows. Ivana na ceste z hotelovej izby na pláž pred hotelom … alebo k bazénu?