Tiny Treasures of Matheson Bay

2/8/2018

A very cool winter muck dive in a quite clear and cold water of Matheson Bay. I spent 90 minutes in the bay on the flat rocky bottom that was partially covered with coarse sand waiting for cool critters to appear.

Posledný ponor v zátoke Matheson bol veľmi príjemný, voda bola studená, ale čistá. Bol to tzv. “muck dive”, 90 minút som sa pomaly pohyboval ponad ploché dno čiastočne pokryté hrubozrným pieskom a čakal na nejakú zaujímavú príšerku.

Probably variable sea hare (Aplysia dactylomela) on open sandy bottom. It was alone, but on my way back I found a rock with three of them on it. I am not sure if the mating season is coming already, I would say we need to wait at least a month. Morský zajac, pravdepodobne Aplysia dactylomela. Našiel som ho osamoteného na plochom pieskovom dne, ale cestou späť som našiel skalu, kde liezli hneď traja. Nie som si istý, či už prichádza čas párenia. Odhadujem, že musíme počkať približne jeden mesiac.

A detail of a common sea urchin Evechinus chloroticus (kina). The animal is not attractive at all, but a closer look reveals a jungle of blunt spines and fine tentacles. Detail najbežnejšej ježovky v pobrežných vodách Nového Zélandu. Nie je na nej nič extra zaujímavé, ale pohľad z blízka odhalí džungľu tupých ostňov a jemných chápadielok.

I have no idea what kind of algae this is. The reason I took the picture was they looked like a family … two adults with a kid. And they moved with the current as if they were alive. I know the algae is a living organism, bu they looked more alive than they were. Nemám predstavu, o akú riasu ide. Sfotil som si ju, lebo mi prišlo, že spolu vyzerajú ako rodičia s dieťaťom. A v prúde sa pohybovali, akoby boli živí. Samzrejme, že tie riasy sú živé, ale hýbali sa tak, akoby boli živé viac, než naozaj sú.

I have to ask experts about this sea slug. First I noticed something hovering in open water in front of my mask. I stretched a finger and it landed on my glove. The slug was 9-10 mm long, this is the only picture of it that is more-or-less sharp. Unfortunately the horns are not in focus and they are pointing down. Budem sa musieť opýtať odborníkov, čo je to za slimáka. Najprv som zbadal čosi poletovať priamo pred maskou. Vystrel som prst a ono to pristálo na mojej neoprénovej rukavici. Slimák mal najviac tak jeden centimeter, toto je jediný záber, ktorý je ako-tak ostrý. Nanešťastie rožky sú neostré a sklonené nadol.

The most common anemone of NZ waters. When it grows on the tree-like algae it looks like a very special decoration on a Christmas tree. Najbežnejšia sasanka na Novom Zélande. Keď rastie na hnedých “stromčekových” riasach, vyzerá ako veľmi osobitá ozdoba na vianočnom stromčeku.

I believe this is a sort of flat worm. It looks like a decorated transparent plastic tape with two tiny horns copying the rock surface. I was very surprised how fast it could move … much faster than nudibranches. Som presvedčený, že toto je nejaký druh plochého červa (flat worm). Vyzerá ako ozdobená priesvitná plastiková páska verne kopírujúca tvar podkladu. Veľmi ma prekvapilo, ako rýchlo sa dokázal pohybovať … oveľa rýchlejšie než nahožiabre slimáky.

As far as I know the fish that have those ‘bushes’ above their eyes are called blennies. They are tiny, usually hiding in some sort of holes (natural or artificial). Everybody knows those pictures of a blenny looking into the from its home. They also have cool eyes … they look as if they are covered with a protective acrylic dome. Pokiaľ viem, tak rybičkám s “vetvičkami” nad očami sa hovorí anglicky “blenny”. Sú maličké, ǚačinou sa skrývajú v nejakých škárach. Každý pozná tie fotky, kde rybka vykukuje zo skrýše. Aj oči majú veľmi zaujímavé. Vyzerajú, akoby na nich mali plexisklový ochranný kryt.

I reckon this is a sort of encrusting sponge starting as separate individuals and joining together later. Myslím si, že toto je nejaký druh hubky, ktorý tvorí súvisle povlaky na skalách. Najprv sa objavia maličkí jedinci, ktorí sa neskôr spoja do súvislej vrstvy.

I will not repeat myself, this is also a blenny. Nebudem sa opakovať, aj toto je blenny.

One of my favorite local nudibranches … gem nudibranch (Dendrodoris gemmacea). It seems to be one of the most common ones too. Usually among short brown algae so it’s quite difficult to isolate it from the background. It this case it was crawling on a rock surface covered with hard pink algae so it was not a problem. Môj obľúbený miestny nahožiabry slimák Dendrodoris gemmacea (anglický názov je čosi ako drahokamový slimák). Vyskytuje sa bežne. Väčšinou lezie v porastoch krátkych rias, takže je ťažke ho pri fotení izolovať od pozadia. V tomto prípade to bolo jednoduchšie. Bol na skale pokrytej tvrdým ružovým povlakom.

It seems this algae contains some chemicals allowing bioluminescence. Under the normal circumstances it’s brownish with purple tan. After I used my strobes it started to glow in bright green. Note: I have it somewhere what species it is, but cannot find it right now. Táto riasa má v sebe nejaké chemikálie, ktoré spôsobujú bioluminiscenciu. Za normálnych okolností je riasa hnedá s nádychom do fialova. Po tom, čo som ju osvetlil bleskom, začala sýto zeleno svetielkovať.

A usual scallop shell in quite unusual colors. I could see it clearly in short brown algae from a distance. Quite an unusual thing, the shells are well camouflaged most of the time. Zvyčajná lastúra v nezvyčajných farbách. Videl som ju už zďaleka uvelebenú v nízkom poraste hnedých rias. Nie celkom bežná záležitosť, väčšinou sú tieto lastúry slušne zamaskované.