Indian Summer at Goat Island

We are enjoying a beautiful Indian summer this year … both above and below water surface.

Tento rok si užívame krásne babie leto … nad aj pod vodnou hladinou.

Barren bottom of mixed gravel and boulder with protruding large flat rocks right next to the beach. Only a couple of meters further sea weeds will appear. Pusté dno tvorené štrkom a balvanmi, z ktorého vyčnievajú veľké ploché skaly, sa na chádza hneď vedľa pláže. Už o pár metrov sa na ňom objavia chaluhy.

Adult Australasian snapper posing in front of the camera while hovering above a field of sea weeds. Dospelý juhopacifický snapper pózuje pred fotoaparátom v modrej vode na poľom chalúh.

It got bored after a while so left towards the surface. Po chvíli ho fotenie prestalo baviť, takže zmizol smerom k hladine.

Endless fields of brown kelp Ecklonia radiata so typical for temperate southern Pacific ocean. Nekonečné polia hnedej chaluhy Ecklonia radiata, tak typickej pre južný Tichý oceán v miernom pásme.

A large specimen of red moki slowly avoiding my camera. It’s called banded morwong in Australia, but it’s the same fish. Veľký jedinec druhu red moki sa pomaly vyhýba môjmu objektívu. V Austrálii sa tejto rybe hovorí úplne ináč, tam je to pruhovaný morwong, ale je to presne ten istý druh.

Gutters in the rocky reef under the canopy of kelp forest. Rocks are colorful, covered with hard pink algae, or encrusting invertebrates. Rokliny v skalnatom útese pod klenbou chaluhového lesa. Skaly sú tu farebné, pokryté tvrdou ružovou riasou, alebo bezstavovcami.

Triggerfish Parika scaber, called leatherjacket in New Zealand, hovering slowly above kelp forest. Triggerfish Parika scaber, ktorej hovoríme na Novom Zélande “leatherjacket” (“kožená bunda”), sa pomaly sunie ponad chaluhový les.

Rocky reef protruding from coarse sand is usually covered by a thick layer of kelp forest, but there are areas, where it’s barren. Skalnatý útes, ktorý sa vytŕča z hrubozrného pieskového dna, je zvyčajne pokrytý hustou vsrtvou chaluhového lesa. Občas sa v ňom však z neznámych dôvodov objavia čistiny.

A duo of red moki feeding on short algae growing on flat rocks buried in sandy bottom. Dvojica red moki sa pasie na krátkych riasach, ktoré rastú na plochých skalách zaborených v pieskovom dne.