Clear Water In Small Bay

None of my diving buddies was able to join me two days yesterday. It was a pity … water was clear and warm, I saw a lot of snapper action and a big school of kahawai, enjoyed swimming along vertical walls. I took my still camera after a log long time … enjoy a couple of unedited pictures from 70 mins underwater.

Nikto z mojich potápačských parťákov nemal včera čas. Bola to škoda … voda bola čistá a teplá, ryby boli aktívne, príjemne sa mi plávalo pomedzi skalné steny. Po dlhom čase som si vzal fotoaparát … tu je zopár záberov zo 70-minútového ponoru.

Lonely Carpophyllum weed with clearly visible bubble floats growing from flat sea bottom. Osamotená riasa rodu Carpophyllum s plynovými mechúrikmi vyrastá z plochého morského dna.

A rock of interesting shape appeared in the distance. Zaujímavo tvarovaná skala sa objavila v diaľke.

Underwater rock covered with colorful invertebrates. Podmorská skala porastená nepohyblivými živočíchmi, ktoré sa živia filtrovaním planktónu z vody.

Very active young snappers and spotty wrasse. Note the globular sponge in the center bottom of the picture. Veľmi aktívne mladé ryby typu ‘snapper’ a ‘spotty’. Všimnite si aj guľovitú hubku v spodnej časti záberu.

Red moki hiding in the darkness among kelp under rocky wall overhang. Ryba red moki sa schováva v temnote pod chaluhami pri úpätí skalného previsu.

Large rock covered mostly with brown kelp Ecklonia radiata rising from sea bottom. Veľká skala pokrytá prevažne chaluhou Ecklonia radiata vytŕča z dna do otvorenej vody.

‘Something’ circular on flat sandy bottom in the shallows. ‘Čosi’ kruhovité leží na plochom pieskovom dne na plytčine.