Back to Basics, On Prayer

Notes from our Wednesday home church meeting on (poznámky zo stretnutia našej domácej kresťanskej komunity) 31/7/2019:

On Prayer

Thanks, encouragements, communion

Communion text from Didache (a part of it):
“As this broken bread was scattered upon the hills and, having been gathered together, became one, so may your church be gathered together from the ends of the earth into your kingdom. For yours is the glory and the power through Jesus Christ forever. Amen”

Intro:
Imagine your usual prayer and think of it. How is it proportioned? How do you spend the time of your prayer? Silence, requests, thanks, singing, whatever. Give it a minute and then share.

Image:
Sharing just our human love, experiences, opinions is like having plenty of moons reflecting each other’s light. But that would not work. The moon glows only because it reflect light which is much greater. When we reflect the light from the source, then we can bring some light to others. We need to return to the source. We need to keep returning to the source.

Tonight let’s get back to the source, to the basics of prayer. There is that great gospel text on that. It tells us how not to pray (two cases) and how to pray (one case). Let’s read the case afer case and try to compare it with how we pray.

Meditation:
Case #1: Matthew 6:5-6
“Do not be like the hypocrites” – religion vs. relationship, talking about light vs. exposing myself to light no matter what

Case #2: Matthew 6:7-8
“Do not be like those that do not know God” (lit. pagans) – asking what I want vs. acknowledging my Father knows what I need

Case #3: Matthew 6:9-14
“Our Father in heaven … your father will not forgive your sins”

Conclusion:
1 John – stages of spiritual life: child, young adult, parent. How is it related to prayer?
Child: Give me, please
Young adult: What can I do for you
Parent: How are you doing

O modlitbe

Vďaky, povzbudenia, prijímanie

Text k prijímaniu z Didache (len časť):
“Tak ako tento chlieb, pôvodne rozptýlený po horách, bol zhromaždený a stal sa jedným, nech sa aj Tvoja cirkev zhromaždí zo všetkých končín sveta do Tvojho kráľovstva. Lebo Tvoja je sláva a moc skrze Ježiša Krista naveky. Amen”

Úvod:
Predstavte si, ako sa bežne modlíte a rozmýšľajte o tom. Ako vyzerá vaša modlitba? Ako trávite čas, keď sa modlíte? V tichu, prosbami, vďakou, spevom, niečim iným? Rozmýšľajte chvíľu a potom povedzte ostatným.

Ilustrácia:
Ak sa náš vzťah s inými obmedzuje len na ľudskú rovinu, je to ako keby Zem mala mnoho mesiacov, ktoré si navzájom odrážajú svoje vlastné svetlo. Lenže takto to nefunguje. Mesiac žiari len preto, lebo odráža svetlo, ktoré je omnoho silnejšie. Aj my, ak odrážame svetlo zo zdroja, môžeme niečo z neho priniesť ostatným. Potrebujeme sa vrátiť ku zdroju. Potrebujeme sa vždy znova a znova vracať ku zdroju.

Dnes večer sa chceme vracať k zdroju, k základom modlitby. V evanjeliu je k tomu dobrý text. Hovorí nám, ako sa nemodliť (dva príklady), aj ako sa modliť (jeden príklad). Prečítajme si príklad po príklade a porovnajme ich s tým, ako sa modlíme my.

Meditácia:
Prvý prípad: Matúš 6:5-6
“Nebuďte ako pokrytci” – náboženstvo versus vzťah, hovorenie o svetle versus vystavenie svojho života svetlu bez ohľadu na dôsledky

Druhý prípad: Matúš 6:7-8
“Nebuďte ako tí, ktorí nepoznajú Boha” (pohania) – žiadam, čo chcem versus chápem, že Otec vie, čo potrebujem

Tretí prípad: Matúš 6:9-14
“Otče náš, ktorý si v nebesiach … váš Otec neodpustí vaše previnenia”

Záver:
1. Jánov list – štádia duchovného života: dieťa, mladý dospelý, rodič. Ako sa to premieta do modlitby?
Dieťa: Daj mi, prosím
Mladý dospelý: Čo môžem pre teba urobiť
Rodič: Povedz mi niečo o sebe