Goat Island in Ambient Light

As the ocean is getting cooler people are disappearing from the water. That means it’s quieter underwater, fish are more relaxed and inquisitive. Last time I played with ambient light a bit … and will continue. It makes a lot of sense for wide angle images in shallow water. The pictures below show the typical environment in the channel between Goat Island and the coast in Leigh … flat rocky or sandy bottom with massive rock formations covered with various seaweeds (but mostly kelp Ecklonia radiata) reaching sea surface. Large Australasian snappers swim among them. Due to the limited visibility the place has that dreamy look, supported by sun rays penetrating the not so clear water.

Ako more chladne, ľudí vo vode ubúda. Znamená to, že pod vodou je kľud, ryby sú uvoľnené a zvedavé. Pri poslednom ponore som sa trochu hral s prirodzeným svetlom (žiadne blesky). A budem v tom pokračovať. Má to zmysel hlavne pri fotení krajiny v plytkej vode. Fotografie pod textom ukazujú typické prostredie v prieplave medzi Kozím ostrovom a pevninou v dedinke Leigh … ploché skalnaté alebo pieskové dno, s ktorého vytŕčajú takmer k hladine veľké skaly, pokryté rôznymi rastlinami (väčšinou však hnedou chaluhou Ecklonia radiata). Veľké snappre Pagrus auratus plávajú pomedzi ne. Obmedzená viditeľnosť dodáva prostrediu snový charakter, ktorý ešte zosilňujú slnečné lúče, prenikajúce pomedzi čiastočky rozptýlené vo vode.

Typical flat rocky reef in back light with snappers hovering above kelp. Typický plochý útes v protisvetle s rybami vznášajúcimi sa nad chaluhami.

Large rocks covered with brown seaweeds reach to the surface. They form an interesting environment, but the water movement above and around the rocks can make the diving quite unpleasant. Veľké skaly pokryté riasami sa naťahujú k hladine. Vytvárajú veľmi zaujímavý terén, ale prúdenie pomedzi a ponad ne dokáže potápanie poriadne skomplikovať.

One of the large fish in the marine reserve. Depending on their mood(?) they keep the distance, or can get too close and chase other smaller fish away. Jedna z veľkých rýb v morskej rezervácii. Podľa toho, akú majú náladu(?), si buď držia odstup, alebo naopak zavadzajú a plašia menšie ryby.

Narrow crack in the rock. Plants grow in the areas exposed to sun rays while the shaded places are covered with encrusting invertebrates. The whole new world awaits in the darkness under the kelp there. It can be explored only when water is calm though. Puklina v skale. Rastliny obsadili miesta, na ktoré dosiahnu slnečné lúče, kým miesta v tieni patria nepohyblivým živočíchom. V temnote pod chaluhami čaká neznámy svet. Dostať sa k nemu je však možné, len keď je voda pokojná.

Large snapper above flat rocks close to the shore. Some fish join divers, follow them through the whole dive and leave only when it gets very shallow. Veľký snapper nad plochými kameňmi blízko pri brehu. Niektoré ryby sa pripoja k potápačom, sprevádzajú ich počas celého ponoru a odplávu, až keď je voda veľmi plytká.